Vedtægter

Vedtægter Hovborg VandværkVEDTÆGTER

FOR

HOVBORG VANDVÆRKnavn og hjemsted

§ 1


Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Hovborg Vandværk.


Selskabet har hjemsted i Holsted Kommune.formål

§ 2

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til en hver tid gællende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.medlemmer

§ 3


Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlemmer af selskabet.


For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.medlemmer rettigheder


§ 4


Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Holsted Kommune fastsatte regulativ.


Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.Medlemmernes forpligtelser og hæftelse i øvrigt

§ 5


For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, subsidiært og solidarisk.


Medlemmer hæfter indbyrdes solidarisk i lige forhold.


Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.


Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.


Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelse over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelse over for selskabet.


Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.


Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftelse, på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlæg og driftsbidrag.
udtræden af selskabet

§ 6


Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.


Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.


Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.
levering til ikke medlemmer

§ 7


Institutioner – som ifølge deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som ifølge særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsens fastsat afgift - kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.


Bestyrelsen fastlægger i hvert tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.


generalforsamling

§ 8


Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.


Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.


Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 10 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.


Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


Typiske dagsordenspunkter på den ordinære generalforsamling vil være:


1.Valg af dirigent

2.Bestyrelsens beretning

3.Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4.Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

5.Behandling af indkomne forslag

6.Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7.Valg af revisor og revisorsuppleant

8.EventueltEkstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.


Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25 % af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.


I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholde inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.


De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten,
stemmeret og afstemninger

§ 9


Hvert medlem har én stemme.


Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderlige én stemme ved fuldmagt.


Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning.


Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.


Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
bestyrelsen

§ 10


Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.


Herudover er hvert år 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.


Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.


Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede. Bestyrelsen kan varetage af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.


Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.


Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.


Anlægsvirksomhed. Der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelse, skal forelægges generalforsamlingen.


Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkretet påbud pålægges overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.
tegningsret

§ 11


Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.


Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.


Bestyrelsen kan meddele prokura.regnskab

§ 12


Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til den 31. december.


Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke komme til udbetaling til medlemmerne.


Revision af regnskaberne foretages af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer, samt en af bestyrelsen antaget revisor.


Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.
opløsning

§ 13


Opløsning kan kun besluttes på hinanden 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger, hvis mindst 2/3 af de fremmødte begge gange stemmer for. Dersom opløsningen kan ske uden indskrænkninger i vandforsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.


Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.
ikrafttræden

§ 14


Selskabets vedtægter er sidst ændret på generalforsamlingen den 22. februar 2002.


De træder i kraft den 23. februar 2002
Underskreven                                                              Underskreven
Ove Trøst Andersen                                         Svend Trøst Andersen

Dirigent                                                              Formand